εἰμί動詞、約音(母音)

 新期の参加者の方がいらっしゃり、勉強会の内容がまちまちでしたので、更新をしばらくお休みしていました。2020年5月5日分の学習内容です。

εἰμί 動詞

 ギリシア語で現在のコピュラ動詞(繋辞)は以下の通りです。

単数1人称 私は~ですεἰμί
2人称 あなたは ~です εἶ
3人称 彼/彼女/それは ~です ἐστί(ν)
複数1人称 私たちは ~です ἐσμέν
2人称 あなたたちは ~です ἐστέ
3人称 彼ら/彼女ら/それらは ~です εἰσί(ν)

例文

ὁ θεος ἀγάπη ἐστίν. 

その神は愛です。

ἐγω εἰμι ἡ ἀναστάσις και ἡ ζωή. 

私こそがよみがえりであり、いのちです。

約音(母音)

 語幹がα、ε、οで終わる母音幹動詞では、が人称語尾と融合して長母音、または複合母音に変化します。この現象を約音といいます。約音には色々なパターンがありますが、まず、以下のパターンを覚えてください。

-ει-ῃ-ο-ου
ε-ειειουωου
α-ωωω
ο-ουοιοιουωου
ἀγαπά-ωἀγαπῶ
ἀγαπά-ειςἀγαπᾷς
ἀγαπά-ειἀγαπᾷ
ἀγαπά-ομενἀγαπῶμεν
ἀγαπά-ετεἀγαπᾶτε
ἀγαπά-ουσιἀγαπῶσι
-ει-ῃ-ο-ου
ε-ειειουωου
α-ωωω
ο-ουοιοιουωου
ποιέ-ωποιῶ
ποιέ-ειςποιεῖς
ποιέ-ειποιεῖ
ποιέ-ομενποιοῦμεν
ποιέ-ετεποιεῖτε
ποιέ-ουσιποιοῦσι
-ει-ῃ-ο-ου
ε-ειειουωου
α-ωωω
ο-ουοιοιουωου
σταυρό-ωσταυρῶ
σταυρό-ειςσταυροῖς
σταυρό-εισταυροῖ
σταυρό-ομενσταυροῦμεν
σταυρό-ετεσταυροῦτε
σταυρό-ουσισταυροῦσι

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です